Anthony Deighton, Qlik CTO

Anthony Deighton

Anthony Deighton, Qlik CTO